Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

02.10.2008
Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања
Во сите случаи каде ќе се утврди дека даночниот обврзник има инсталирано и употребува фискален апарат, но постои разлика (кусок или вишок) меѓу остварениот промет и регистрираниот промет (без оглед на висината на разликата), Управата за јавни приходи ќе пристапи кон изрекување на мерка времена забрана за вршење на дејност и глоба.
 
01.10.2008
Лица кои имаат обврска сами да го пресметуваат и плаќаат персоналниот данок на плата
Резидентите на Република Македонија кои остваруваат лични примања од странство, како и лицата кои остваруваат лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва со седиште во РМ, а за кои исплатувачот на приход не го пресметал и платил персоналниот данок, имаат обврска сами да го пресметаат и платат персоналниот данок.
 
29.09.2008
Скопје – Поради неиздавање на фискална сметка затворени 11 објекти
Во рамките на планираните редовни и тековни активности на 27 септември 2008 година, дежурни екипи на Управата за јавни приходи спроведеа засилени инспекциски контроли по основ на примена на Законот за регистрирање на готовинските плаќања во центарот на Скопје. Со контролите беа опфатени и контролирани субјектите кои вршат дејност угостителство и трговија на мало со прехрамбени производи.
 
18.09.2008
Дежурните екипи на УЈП затворија 15 објекти во Тетово и Гостивар
Затворени 15 деловни објекти во Тетово и Гостивар поради непочитување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања
 
12.09.2008
Поднесување на даночен биланс
Правните лица кои се обврзници на данокот на добивка, со исклучок на малите трговци на кои им се утврдува годишен данок на вкупен приход и обврзниците со посебен даночен статус (друштво за вработување на инвалиди и инвалидизирани лица, стопанска единица во рамките на казнено поправните установи, и корисник на технолошко индустриска и развојна зона), данокот го плаќаат во вид на месечни аконтации на образец – месечен даночен биланс (“МДБ“).
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија