Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

31.10.2008
Упад во системот на Управата за јавни приходи
Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека поради упад во системот на УЈП, 900 даночни решенија на Управата за јавни приходи содржат текст на македонски јазик со поддршка на грчи јазик.
 
02.10.2008
Затворени 40 бензиски пумпи
Во периодот од 12 до 30 септември 2008 година, Управата за јавни приходи го контролираше работењето на бензиските пумпи на целата територија на Македонија, при што кај 40 даночни обврзници утврдени се неправилности во работењето – во поголемиот број случаи даночните обврзници не издавале фискални сметки, односно кај истите е утврдена разлика (кусок или вишок) меѓу остварениот промет и регистрираниот промет.
 
02.10.2008
Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања
Во сите случаи каде ќе се утврди дека даночниот обврзник има инсталирано и употребува фискален апарат, но постои разлика (кусок или вишок) меѓу остварениот промет и регистрираниот промет (без оглед на висината на разликата), Управата за јавни приходи ќе пристапи кон изрекување на мерка времена забрана за вршење на дејност и глоба.
 
01.10.2008
Лица кои имаат обврска сами да го пресметуваат и плаќаат персоналниот данок на плата
Резидентите на Република Македонија кои остваруваат лични примања од странство, како и лицата кои остваруваат лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва со седиште во РМ, а за кои исплатувачот на приход не го пресметал и платил персоналниот данок, имаат обврска сами да го пресметаат и платат персоналниот данок.
 
29.09.2008
Скопје – Поради неиздавање на фискална сметка затворени 11 објекти
Во рамките на планираните редовни и тековни активности на 27 септември 2008 година, дежурни екипи на Управата за јавни приходи спроведеа засилени инспекциски контроли по основ на примена на Законот за регистрирање на готовинските плаќања во центарот на Скопје. Со контролите беа опфатени и контролирани субјектите кои вршат дејност угостителство и трговија на мало со прехрамбени производи.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија