Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

25.01.2017
Препораки за поднесувањe на ДДВ-пријави и Годишни извештаи преку е-Даноци
Поради масовното поднесување на даночни пријави и годишни извештаи во овој период, а со цел да не се успорува системот е–Даноци се препорачува обврзниците да ги поднесуваат ДДВ-пријавите во текот на денешниот ден (краен рок) преку системот е-Даноци, а приоритет на Годишните даночни извештаи да дадат во наредните денови земајќи во предвид дека рокот за поднесување на истите е до 31 јануари 2017 година.
 
20.01.2017
Насоки за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава, во случај на барање од УЈП
Се известуваат ДДВ обврзниците и сметкодителите дека Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници достави барање за информации заради утврдување на веродостојноста на податоците искажаните во поединечните полиња на даночната пријава “ДДВ-04“ (согласно член 57, 60 и 62 од Законот за даночна постапка „Службен весник на РМ“, бр.13/06...23/16)...
 
18.01.2017
ДО 15 ФЕВРУАРИ – ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА УПЛАТЕНИОТ ДАНОК ПО ЗАДРШКА
Домашните правни лица, домашните физички лица - регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија кои вршат исплати на приходи кон странско правно лице кои подлежат на оданочување со задржан данок согласно Законот за данокот на добивка, должни се при исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка истовремено со исплатата на приходот. Исплатувачот на приходот кој имал обврска да изврши задржување на данокот во 2016 година, има обврска до УЈП да достави Извештај за уплатениот данок по задршка (образец “ДД-И“), најдоцна до 15 февруари 2017 година...
 
16.01.2017
Се можеш да заборавиш, ама данок не! - Поднесување на Годишна даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП
Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП) најдоцна до 15-ти Март 2017 година, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, сте оствариле и дополнителни приходи од: кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); авторски права; индустриска сопственост; исплатена дивиденда; капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот; поединечна добивка од општи игри на среќа (лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа) во износ поголем од 5.000 денари; игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници; интернет (е-трговија; услуги извршени преку специјализирани страни пр. www.freelancer.com, www.upwork.com и др.; поставување на реклами на сопствени интернет страни; прогнози (дојави) на типови за спортски натпревари); лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија; работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација...; и други дополнителни приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија. Побарајте збирна пресметка од работодавачот кој ви исплаќал приходи во 2016 година! Како и каде да ја поднесете Годишната даночна пријава?...
 
12.01.2017
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ДАНОЧНИ ИЗВЕШТАИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЗБИРНИ ПРЕСМЕТКИ ЗА ИСПЛАТЕНИ ПРИХОДИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА
Фирмите и работодавците како исплатители на приходи имаат обврска најдоцна до 25 јануари 2017 година на сите физички лица (граѓани) на кои во текот на изминатата година вршеле исплати на приходи, да им издадат Збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2016 година. Податоците во Збирната пресметка треба да бидат искажани во согласност со бараните податоци во Годишната даночна пријава, односно Законот за персоналниот данок на доход (види пример на збирна пресметка). Фирмите-исплатувачи за изминатата 2016 година имаат обврска најдоцна до 31 јануари 2017 година, задолжително по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk да поднесат Годишен извештај, и тоа: ПДД-ГИ/ОЗП, ПДД-ГИ/ОЦО, ПДД/ГИ-ЗП, ПДД-ГИ. Насоки за искажување на примања на членови на органите за управување и надзор на трговските друштва во ПДД-ГИ, за пополнување на ПДД-ГИ за исплатувачи со голем број на исплати (над 500 исплати) и за исплатувачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години...
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија