Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

23.02.2018
УЈП со дополнителни шалтери за поднесување на Годишна даночна пријава
Со цел доближување на услугите до даночните обврзници и избегнување на метежите, покрај шалтерите лоцирани во сутеренот во Регионалната дирекција Скопје (ул. 11 Октомври број 27 / спроти Даре Џамбаз), УЈП отвори и дополнителни шалтери за поднесување на Годишна даночна пријава лоцирани:на приземјето на Дирекцијата за големи даночни обврзници (зграда на ССМ); општина Ѓорче Петров во зградата на урбаната заедница Ѓорче Петров (кај полициската станица); општина Бутел во општинската зграда; општина Гази Баба во бараката за едношалтерски систем (поранешен даночен шалтер на УЈП); и општина Аеродром, во општинската зграда на втори кат...
 
09.02.2018
Организатори на зелени пазари - До 10 февруари поднесете месечен извештај за промени на корисниците на тезги на зелени пазари за периодот од 1 до 31 јануари 2018 година
Како организатор на зелен пазар, имате обврска до Управата за јавни приходи до 10-ти во месецот да поднесете Извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари – Месечен извештај за промени (образец ПДД-И/ЗП), за да ги пријавите промените на корисниците на тезги настанати во претходниот месец...
 
01.02.2018
Се можеш да заборавиш, ама данок не! - Поднeсување на Годишна даночна пријава до 15-ти Март
Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), доколку во 2017 година сте оствариле приходи во земјата и од странство по основ на: награди, бонуси и други надоместоци од работен однос;кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); авторски права и права од индустриска сопственост; дивиденди, учество во добивката и камати по заеми дадени на физички и правни лица; капитални добивки од продажба на учество во капитал и недвижен имот; добивки од лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа, во износ поголем од 5.000 денари (по поединечна добивка); приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници; приходи од интернет (пр. е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, поставување на реклами на сопствени интернет страни, прогнози - дојави на типови за спортски натпревари); лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија; работно ангажирање во амбасада, во меѓународна организација...; и други дополнителни видови на приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија. Годишната даночна пријава (ПДД-ГДП) преземете ја преку веб страницата ujp.gov.mk и поднесете ја во даночните шалтери, преку пошта или електронски преку etax-fl.ujp.gov.mk...
 
31.01.2018
Граѓани - Нови рокови и начин на пријавување на приходи од кирија, капитална добивка, продажба на сопствени земјоделски производи, приходи од странство и други приходи…
Со изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, од 1 јануари 2018 година се воведе нов начин на пресметување и плаќање на персонален данок на доход, односно граѓаните (резиденти и нерезиденти на Р.Македонија) кои остваруваат приходи од други физички лица во земјата, како и граѓаните-резиденти кои остваруваат приходи од странство, имаат обврска да поднесат Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) преку e-pdd.ujp.gov.mk, и тоа за: 1) Приходи од имот и имотни права (издавање на имот на друго физичко лице); 2) Капитални добивки од продажба на хартии од вредност, недвижен имот и учество во капиталот; 3) Приходи од странство; 4) Лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот; 5) Други приходи (приходи остварени со е-трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од интернет маркетинг услуги, приходи остварени со продажба на корисен цврст отпад, исплатите на име специјализации, постдипломски студии и др.); 6) Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари...
 
30.01.2018
Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања
Согласно измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања („Службен весник на РМ“, бр.11/2018), Управата за јавни приходи издаде нова верзија на Брошурата „Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања“ за 2018 година со насоки за воведување фискален апарат и разрешување на проблемите кои се среќаваат во пракса... Истовремено, укажуваме дека со најновите измени на законот предвидени се олеснувања на казнената политика во делот на фискализацијата, и тоа...
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија