Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Обрасци кои се поднесуваат во даден месец

ДАНОЧНИОТ КАЛЕНДАР е Ваш годишен потсетник за навремено поднесување на даночните пријави во законски предвидените рокови. Во календарот даден е преглед на даночните обврски и роковите во кои треба да ја поднесете Вашата даночна пријава по одделни видови даноци.
Доколку рокот до кога треба да се поднесе соодветната даночна пријава е Сабота, Недела или Државен празник, тогаш тој се поместува за првиот следен работен ден. Но, сепак би Ви препорачале даночните обврски да ги исполните пред навршувањето на крајните рокови прикажани во Kалендарот.

Март
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Обрасци кои се поднесуваат во месец Март
Рок Образец Даночен обврзник Опис
до 7-ми во месецот   ПДД-МИ/ИС Исплатувач на добивки од посебни игри на среќа (казино, обложувалница и автомат клуб) Поднесете образец “ПДД-МИ/ИС” преку следната е-пошта info.nis@ujp.gov.mk, за исплатените приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка за претходниот месец.
до 10-ти во месецот   МПИН Работодавaчи Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата образец “МПИН” за задолжителни социјални придонеси и ПДД од плати за изминатиот месец.
до 15-ти Март   Б Трговец-поединец и самостоен вршител на дејност Трговци поединеци и самостојни вршители на дејност (нотари, адвокати, стоматолози, занаетчии, сметководители, уметници и др.), за остварената добивка/загуба од вршење на дејност поднесете образец “Б” по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk
до 15-ти Март   ДБ Фирми Доколку сте правно лице / субјект (резидент) на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство или сте организациона единица на правно лице кое не е резидент на Република Македонија за добивката која ја остварувате од вршење на дејност на територијата на Република Македонија, и доколку Годишната сметка до Централниот регистар ја имате поднесено во електронаска форма, поднесете Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), заради утврдување на данокот на добивка.
до 15-ти Март   МДБ Фирми Немате обврска до УЈП да доставите образец “МДБ“ за извршена пресметка на месечните аконтации на данокот на добивка. Имате обврска да платите месечна аконтација на данокот на добивка доколку не сте правно лице со посебен даночен статус (заштитно трговско друштво, стопанска единица на Казнено поправна установа или корисник на технолошка индустриска развојна зона).
до 15-ти Март   ПДД-ДБ Трговец-поединец и самостоен вршител на дејност Трговци поединеци и самостојни вршители на дејност (нотари, адвокати, стоматолози, занаетчии, сметководители, уметници и др.), за остварената добивка/загуба од вршење на дејност поднесете образец “ПДД-ДБ” по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk
до 15-ти Март   ПДД-ГДП Граѓани / Трговец-поединец / Самостоен вршител на дејност Ако покрај плата и пензија, приходи од самостојна дејност, приходи од земјоделска дејност, сте оствариле и други приходи (приходи од закупнина, дивиденда, кaпитална добивка и сл.) во претходната календарска година, поднесете Годишна даночна пријава образец “ПДД-ГДП”.
до 15-ти Март   ДБ-ВП Фирми 1) Доколку сте мал и микро трговец и водите сметководство согласно Законот за трговски друштва и вашиот остварен вкупен приход во претходната година не го надминува износот од 3 милиони денари на годишно ниво, и доколку Годишната сметка до Цетралниот регистар ја имате доставено во електронска форма, поднесете образец “ДБ-ВП“ заради утврдување на годишниот данок на вкупен приход. 2) Доколку сте оствариле вкупен приход во претходната година од 3 000 001 до 6 000 000 денари на годишно ниво и сакате да се определите за пресметување и плаќање на годишен данок на вкупен приход и доколку Годишната сметка до Цетралниот регистар ја имате доставено во електронска форма, поднесете образец “ДБ-ВП“.
до 25-ти Март   ДДВ-04 Фирми и граѓани Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
до 31-ви Март   ДД-01 Фирми Доколку сте правно лице кое во изминатата година остварило финансиска загуба во Билансот на успех, поднесете образец “ДД-01“ со цел да остварите право на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди.
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија