Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Службено барање од државен орган, организација и друго лице кое врши јавни овластувања

Согласно Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на РМ“, бр. 79/13) министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон, други државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските или правните интереси на физички и правни лица или на други странки, можат по службена должност да поднесат Барање за издавање на:

1) Уверение за платени даноци и придонеси

 • За правни лица и самостојни вршители на дејност: за одобрување на програма за курсисти (кај текстилците); за учество на тендер;за користење на кредит;за учество на конкурс за добивање простор по закуп; за учество на лицитација; за барање за доделување на земјоделско земјиште; за добивање лиценца; за физичка делба на имот; за пренос на имот; за добивање дозвола за привремен увоз; за имотен лист; за пред нотар; за пред суд; за пред Централен регистар; за пред соодветно министерство; за добивање на концесија; за ревизија; за пред деловна банка; за пред Народна банка; и по други основи.
 • За граѓани (физички лица): за отпуст на државјанство; за добивање виза за патување; за заверка на купопродажен договор; за регулирање на стаж (земјоделци,самостојни вршители на дејност); за пред банка; за пред суд; за земјоделски кредит и други кредити; за промена на презиме; пензија (за пред ФПИОМ) - наведете го периодот (од-до) во соодветното поле за кој го барате податокот за платените даноци и придонеси; и по други основи.

2) Уверение за остварени приходи

 • За граѓани (физички лица): за остварување на социјална помош; за постојана парична помош; за еднократна парична помош; за воена помош; за детски додаток; за студентски кредит, стипендија; за сите видови на семејни пензии; за сместување во социјални установи; за пред Фондот за здравство; за пред Агенцијата за вработување; за усвојување на дете и поставување на старател; и по друг основ.
  Напомена: Доколку е потребно уверение за остварените приходи за поодминат период, наведете го периодот (од-до) во соодветното поле.

3) Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси - Управата за јавни приходи издава Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси за износите на сите видови пријавени, неплатени обврски за даноци, придонеси и други давачки за кои е надлежна УЈП (РДТ и глоби за даночни прекршоци), со состојба на денот кога се издава Потврдата, според податоците даночната евиденција на УЈП.

Поднесување на службено барање

Доколку по службена должност треба да прибавите еден од погоре наведените документи, поднесете:

 • образец УЈП-УН-3.2-20 - Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно/странско физичко лице (службено)
 • образец УЈП-УН-3.2-22 - Барање за издавање на уверение за остварени приходи од домашно/странско физичко лице (службено)
 • образец УЈП-УН-3.2-24 - Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси за домашно/странско правно лице или самостоен вршител на дејност (службено)
 • образец УЈП-УН-3.2-26 - Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно /странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице (службено)

Барањето за издавање на било кој од наведените документи поднесете го по пошта до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи кон која припаѓа даночниот обврзник, според местото на неговото седиште или живеалиште.
Доколку сакате барањето да го поднесете електронски преку http://etax.ujp.gov.mk, потребно е да бидете регистрирани во системот за е-даноци.

Административна такса

Државниот орган, институција, организација и друго правно лице (согласно член 5 од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност) е должен од странката во чие име го побарува документот од УЈП да ѝ наплати административна такса:

 • за Уверение за платени даноци и придонеси - во висина од 100 денари.
 • за Уверение за остварени приходи – во висина од 100 денари само ако се издава по “друг основ“ кој не е децидно наведен во Барањето и доколку тој не е ослободен од административни такси согласно член 15 и 18 од Законот за административни такси.
 • за Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси - во висина од 50 денари.

Прилози кон барањето

Кон службеното Барање треба да приложите и согласност од странката – физичко лице за користење на нејзините лични податоци во постапката.

Барање со формални недостатоци

Како формален недостаток се смета доколку во службеното Барање не се наведени податоците за идентификација на даночниот обврзник, не е означен ниту еден основ за поднесување на Барањето, доколку се означени повеќе основи, доколку немате приложено согласност или доколку Барањето не е потпишано.

Доколку службеното Барање има формални недостатоци, УЈП ќе ви достави Известување за формални недостатоци на поднесок, со кое ќе се побара во определен рок да ги отстраните формалните недостатоци.

Доколку барањето сте го доставиле електронски, по отстранување на формалните недостатоци преку http://etax.ujp.gov.mk поднесете ново барање. Во новото барање чекирајте го полето “Исправка“ и пополнете го архивскиот број на првоподнесеното барање. За новото барање не треба да се наплати административна такса.

Доколку формалните недостатоци не ги отстраните во дадениот рок, УЈП нема да постапи по вашето Барање.

Известување за неможност за издавање на уверение

УЈП ќе ве извести за неможност за издавање на уверение доколку се утврди дека даночниот обврзник има доспеани неплатени обврски и/или има неподнесени даночни пријави и во други случаи ако не се утврдени сите факти битни за оданочувањето.

Случаи кога УЈП нема да издаде уверение/потврда

Управата за јавни приходи нема да издаде уверение или потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси, доколку утврди дека лицето не е даночен обврзник, нема пријавено остварени приходи по било кој основ и поради тоа нема даночни обврски. Во вакви случаи УЈП ќе издаде Потврда за статус на даночен обврзник.
Потврдата ќе ви биде доставена по пошта на вашата адреса наведена во Барањето, односно на вашата е-пошта доколку Барањето сте го поднеле по електронски пат. 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија