Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Општи даночни стапки

Данок на личен доход

  • од 01.01 2019 година - аконтацијата на данокот од доход од работа, на доходот од авторски и сродни
    права и на доходот од продажба на сопствени земјоделски производи (ако исплатувачот на
    доходот води деловни книги) се пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на следните стапки:
на месечна даночна основа по стапка
 до 90.000 денари  10%
 од 90.001 денари  9.000 денари + 18% на делот од доходот над 90.000 денари
  • за доходот од самостојна дејност, данокот на доход се плаќа по прогресивни стапки и тоа:
на годишна даночна основа по стапка
до 1.080.000 денари  10%
од 1.080.001 денари 108.000 + 18% на делот од доходот над 1.080.000 денари
  • за доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход, данокот се плаќа по единствена стапка од 15%.

 Данок на добивка

  • од 01.01.2008 - 10% даночна стапка

Данок на додадена вредност

ДДВ се пресметува со примена на пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот промет на стоки и услуги и увоз и тоа:

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија