Memorandum_mk
Службено барање од јавен орган надлежен за решавање за права, обврски или правни интереси на странката

Согласно Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон, други државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските или правните интереси на физички и правни лица или на други странки, можат по службена должност да поднесат Барање за издавање на:

1) Уверение за платени даноци и придонеси

  • За правни лица и самостојни вршители на дејност: за одобрување на програма за курсисти (кај текстилците); за учество на тендер;за користење на кредит;за учество на конкурс за добивање простор по закуп; за учество на лицитација; за барање за доделување на земјоделско земјиште; за добивање лиценца; за физичка делба на имот; за пренос на имот; за добивање дозвола за привремен увоз; за имотен лист; за пред нотар; за пред суд; за пред Централен регистар; за пред соодветно министерство; за добивање на концесија; за ревизија; за пред деловна банка; за пред Народна банка; и по други основи.
  • За граѓани (физички лица): за отпуст на државјанство; за добивање виза за патување; за заверка на купопродажен договор; за регулирање на стаж (земјоделци,самостојни вршители на дејност); за пред банка; за пред суд; за земјоделски кредит и други кредити; за промена на презиме; пензија (за пред ФПИОМ) - наведете го периодот (од-до) во соодветното поле за кој го барате податокот за платените даноци и придонеси; и по други основи.

2) Уверение за состојба на остварен доход

  • За физичко лице или лице кое остварува доход од самостојна дејност: за остварување на воена помош; за пред Aгенција за вработување на РСМ; еднократна парична помош; социјална парична помош; постојана парична помош; усвојување на дете и поставување на старател; за пред Фонд за здравствено осигурување на РСМ; сместување во социјални установи; детски додаток; стипендија, односно кредит за школување; и по друг основ.

Напомена: За состојба на остварен доход за период подолг од една календарска година или за повеќе календарски години, се поднесува посебно барање за секоја календарска година.

3) Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси - Управата за јавни приходи издава Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси за износите на сите видови пријавени, неплатени обврски за даноци, придонеси и други давачки за кои е надлежна УЈП (РДТ и глоби за даночни прекршоци), со состојба на денот кога се издава Потврдата, според податоците даночната евиденција на УЈП.

Поднесување на службено барање

Доколку по службена должност треба да прибавите еден од погоре наведените документи, поднесете:

  • образец УЈП-УН-3.2-20 - Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно/странско физичко лице (службено)
  • образец Б/УОД - Барање за издавање на уверение за состојба на остварен доход
  • образец УЈП-УН-3.2-24 - Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси за домашно/странско правно лице или самостоен вршител на дејност (службено)
  • образец УЈП-УН-3.2-26 - Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно /странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице (службено)

Во случаите кога барањето се поднесува од службено лице од јавниот орган надлежен за решавање за права, обврски или правни интереси на странката, доказот за согласност од лицето за употреба на личните податоци во постапката на прибавување на податоци од УЈП по службена должност го обезбедува јавниот орган надлежен за решавање за права, обврски или правни интереси на странката во согласност со Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност.

Барањето за издавање на било кој од наведените документи се поднесува во надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи кон која припаѓа даночниот обврзник, според местото на неговото седиште или живеалиште

Административна такса

Во случаи кога поднесувањето на барањето и издавањето на уверението или потврдата не ослободено од плаќање на административна такса, јавниот орган надлежен за решавање за правата, обврските или правните интереси на странката има обврска да ги наплати административните такси, во име и за сметка на УЈП од која се прибавува уверението или потврдата по службена должност, во висина утврдена со тарифник пропишан согласно Законот за административните такси, и тоа:

  • за Уверение за платени даноци и придонеси - во висина од 100 денари.
  • за Уверение за состојба на остварен доход – во висина од 100 денари само ако се издава по “друг основ“ кој не е децидно наведен во Барањето и доколку тој не е ослободен од административни такси согласно член 15 и 18 од Законот за административни такси.
  • за Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси - во висина од 50 денари.

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија