Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Организациска структура

Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице. Заклучно со 31.12.2015 година, бројот на вработените лица во УЈП изнесува 1.349.

Од 1 Јануари 2009 година, овозможено со измените во Законот за УЈП, работите од делокругот на Управата за јавни приходи се вршат преку:

1) Генерална дирекција Скопје
2) Дирекција за големи даночни обврзници
3) Регионални дирекции (5) - лоцирани во Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци
- Даночни одделенија (8) - лоцирани во Охрид, Прилеп, Куманово, Струмица, Гостивар, Кичево, Велес и Гевгелија
- Даночни шалтери (72) - од кои 39 лоцирани во ист број на општини и 3 Мобилни даночни шалтери кои ги опслужуваат останатите 33 општини каде не постои финансиско оправдување за нивно постојано лоцирање.

Со измената и дополната на актите за организација на работата и за систематизација на работните места од Февруари 2011 година, овозможено е организирање на Инспекторат за специјални контроли во рамки на Генералниот даночен инспекторат, а во 2012 година и на ИТ Форензик лабараторијата (во состав на Инспекторатот за специјални контроли) организирана за спроведување на форензичка контрола од страна на специјалисти форензичари во УЈП за спречување на високо софистицираните форми на даночно затајување со примена на информатичко - техничка методологија и опрема за преземање, прегледување и анализирање на податоците од дигиталните уреди на даночниот обврзник.

Во 2013 година, се овозможува и рамка за специјализација на даночниот инспекторат и инспекторите за е-Трговија и за следење на уплатите и исплатите на приредувачите на игри на среќа преку Надзорниот информациски систем (НИС) во рамки на Генералниот даночен инспекторат.
Истовремено, во овој период, извршена е и целосна реорганизација на функцијата „присилна наплата на долгови“ преку организирање на Центар за складирање и впаричување на движни ствари и Центар за наплата на глоби и други јавни приходи. За спроведување на процесите на централизиран прием и обработка на сите даночни пријави организиран е Центар за обработка на пријави во рамките на Секторот за утврдување и наплата на даноци во Генералната дирекција на УЈП, а за спроведување на процесите на редовна и системска едукација организирана е посебна единица „Даночна академија“.

 

I. ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ

 (преземи го органограмот)

 

II. РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ (ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈA И ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ)

(преземи го органограмот)

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија