Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночен речник - кратенки

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.


Г
ГД

Генерална дирекција

(види и управа за јавни приходи)
 
Д
ДБ

Даночен биланс

(види и данок на добивка)
 
ДГДО

Дирекција за големи даночни обврзници

(види и управа за јавни приходи)
 
ДД

Данок на добивка

(види и данок на добивка)
 
ДДВ

Данок на додадена вредност

(види и данок на додадена вредност)
 
ДО

Даночно одделение

(види и управа за јавни приходи)
 
ДШ

Даночен шалтер

(види и управа за јавни приходи)
 
Е
ЕДБ

Единствен даночен број

(види и единствен даночен број)
 
ЕМБГ

Единствен матичен број на граѓанинот

(види и единствен матичен број на граѓанинот)
 
ЕМБС

Единствениот матичен број на субјектот

 
З
ЗДД

Закон за данок на добивка

 
ЗДДВ

Закон за данок на додадена вредност

 
ЗДП

Закон за даночна постапка

 
ЗОУП

Закон за општа управна постапка

 
ЗПДД

Закон за персонален данок на доход

 
ЗТД

Закон за трговски друштва

 
П
ПДД

Персонален данок на доход

(види и персонален данок на доход)
 
ПЗО

Придонес за здравствено осигурување

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
ПОН

Придонес за осигурување во случај на невработеност.

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
ППИО

Придонес за пензиско и инвалидско осигурување

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
Р
РД

Регионална дирекција

(види и управа за јавни приходи)
 
РДТ

Радиодифузна такса

 
С
СВД

Самостоен вршител на дејност

 
Т
ТИРЗ

Технолошка индустриска развојна зона

(види и технолошка индустриска развојна зона)
 
У
УЈП

Управа за јавни приходи

(види и управа за јавни приходи)
 
Ц
ЦЗДС

Центар за складирање и впаричување на запленети движни ствари

 
ЦНГ

Центар за наплата на глоби и други јавни приходи

 
ЦОП

Центар за обработка на пријави

 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија