Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Јавна објава бр.03 и Листа за уредно доставени известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка 24.12.2015 Јавна објава
Јавен повик бр.03 и Листа за уредно доставени решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 17.12.2015 Јавна објава
Оглас бр.20/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 17.12.2015 е-Аукции
Јавна објава бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка 17.12.2015 Јавна објава
Листа на должници бр.12/2015 за долгови доспеани до 31.08.2015 и неплатени до 30.11.2015 година 10.12.2015 Листа на должници
Јавен повик бр.02 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 09.12.2015 Јавна објава
Јавен повик бр.01 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 07.12.2015 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2015 03.12.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 03.12.2015 е-Аукции
Оглас бр.18/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 20.11.2015 е-Аукции
Известување во врска со Уверение за платени даноци и придонеси бр.25-45/7769/3 од 10.11.2015 година 19.11.2015 Известување
Листа на должници бр.11/2015 за долгови доспеани до 31.07.2015 и неплатени до 31.10.2015 година 10.11.2015 Листа на должници
Оглас бр.17/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 05.11.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2015 29.10.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.16/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 22.10.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2015 за долгови доспеани до 30.06.2015 и неплатени до 30.09.2015 година 09.10.2015 Листа на должници
Оглас бр.15/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 08.10.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2015 30.09.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.14/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 21.09.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.09/2015 за долгови доспеани до 31.05.2015 и неплатени до 31.08.2015 година 10.09.2015 Листа на должници
Оглас бр.13/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 03.09.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2015 01.09.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 17.08.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.08/2015 за долгови доспеани до 30.04.2015 и неплатени до 31.07.2015 година 10.08.2015 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2015 29.07.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 13.07.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2015 за долгови доспеани до 31.03.2015 и неплатени до 30.06.2015 година 10.07.2015 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2015 29.06.2015 Мобилен даночен шалтер
Исправка на Оглас бр.10/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 25.06.2015 е-Аукции
Оглас бр.10/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 22.06.2015 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија