Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Даночни стапки од договори за одбегнување на двојно оданочување

Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од член 21 на Законот за данок на добивка, објавен во „Службен весник на Република Македонија“, бр.112/14...232/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.275/19 и 290/20, се пресметува на бруто приходите по стапка од 10%.

Доколку странското правно лице (примател на приходот) е резидент на држава со која Република Северна Македонија има склучено договор за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и капитал, тогаш даночната стапка која е утврдена за тој приход утврдена во Законот не смее да ја надмине даночната стапка која се применува за приходот одредена во договорот. Тоа значи дека доколку со одредбите од договорите даночната стапка по која треба да се пресметува и задржува данок на одделни видови на приходи, не е фиксно определена, туку е дадена формулацијата...така обложениот данок не може да надмине повеќе од ____ проценти..., тогаш при пресметување и задржување на данок на овој вид на приход треба да се примени пониската стапка помеѓу даночната стапка одредена во Законот за данок на добивка и стапката утврдена во договорот за одбегнување на двојното оданочување.


(*) Договор склучен од страна на Република Македонија и конкретната држава, а кој сеуште не е во примена.
(**) Договор склучен од страна на Сојузна Република Југославија и Република Македонија и се применува во однос на Република Србија и Република Црна Гора.
(***) Даночната стапка од 10% се применува само во случај на користење или право на користење на кинематографски филмови и филмови или ленти за радио и телевизиски пренос, додека даночната стапка од 5% се применува во сите останати случаи.
(****) Други приходи подразбираат делови од доходот на резидент на државата договорничка, без оглед каде се остварени, а кои не се опфатени со одредбите од конкретниот договорот.

За да го преземете соодветниот Договор за одбегнување на двојно оданочување, кликнете на називот на земјата во табелата подолу.

Земја Службен
весник
Датум на влегување во сила на Договорот Датум на примена на Договорот (Важи од) Дивиденди Камати Авторски
права

Други
приходи

(****)

Процент на учество Даночна стапка (не повеќе од)
Австрија 152/2007 20.01.2008 01.01.2008 најмалку 10% 0% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Азербејџан 107/2013 12.08.2013 01.01.2014 независно од учеството 8% 8% 8% 0%
Aлбанија 16/1998 02.09.1998 01.01.1999 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Белгија 157/2010 17.07.2017 01.01.2018 најмалку 10% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Белорусија 96/2005 26.01.2006 01.01.2007 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Босна и Херцеговина 29/2014 02.06.2014 01.01.2015 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Бугарија 23/1999 24.09.1999 01.01.2000 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Велика Британија и Северна Ирска 47/2007 08.08.2007 01.01.2008 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 10% 0% 0%
пензиска шема 0%
најмалку 10% 5%
останати случаи 15%
Виетнам (*) 63/2015 / / најмалку 70% 5% 10% 10% 0%
најмалку 25%, но помалку од 70% 10%
останати случаи 15%
Германија 86/2007 29.11.2010 01.01.2011 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Данска 48/2000 14.12.2000 01.01.2001 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
пензиски фонд 0%
останати случаи 15%
Египет (*) 7/2000 / / независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Естонија 55/2009 21.05.2009 01.01.2010 најмалку 25% 0% 5% 5% 0%
останати случаи 5%
Израел 36/2018 14.03.2018 01.01.2019 најмалку 25% 5% 10% 5% 0%
останати случаи 15%
Индија 131/2014 12.09.2014 01.01.2015 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Иран 7/2002 17.01.2014 01.01.2015 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Ирска 157/2008 23.06.2009 01.01.2010 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 0% 0% 0%
признат пензиски фонд 0%
најмалку 10% 5%
останати случи 10%
Италија 34/1997 08.06.2000 01.01.2001 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Казахстан 154/2012 27.04.2015 01.01.2016 Најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
Останати случаи            15%
Kaтар 103/2008 26.09.2008 01.01.2009 независно од учеството 0% 0% 5% 0%
Кина-Тајван 44/1999 09.06.1999 01.01.2000 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Косово 10/2012 13.04.2012 01.01.2013 најмалку 25% 0% 10% 10% 0%
останати случаи              5%
Кувајт 115/2012 20.02.2015 01.01.2016 независно од учеството 0% 0% 15% 0%
Латвија 47/2007 25.04.2007 01.01.2008 најмалку 10% 5% 5% 10% или
5% (***)
0%
останати случаи 10%
Литванија 103/2008 27.08.2008 01.01.2009 најмалку 10% 0% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Луксембург 139/2012 23.07.2013 01.01.2014

најмалку 25%

5% 0% 5% 0%
останати случаи            15%
Мароко 123/2010 14.09.2012 01.01.2013 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Молдова 130/2006 28.12.2006 01.01.2007 најмалку 25% 5% 5% 10% 0%
останати случаи 10%
Народна Република Кина 49/1997 29.11.1997 01.01.1998 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Норвешка 117/2011 01.11.2011 01.01.2012 најмалку 25% 10% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Обединети Арапски Емирати 63/2016 07.02.2017 01.01.2018 независно од учество 5% 5% 5% 0%
Полска 17/1997 17.12.1999 01.01.2000 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Романија 7/2002  16.08.2002  01.01.2003 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Русија 7/1998 05.07.2000 01.01.2001 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Саудиска Арабија 130/2015 01.05.2016 01.01.2017  независно од учеството 5% 5% 10% 0%
Словачка 19/2010 27.04.2010 01.01.2011 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Словенија 31/1998 20.09.1999 01.01.2000 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Сојузна Република Југославија (**) 8/1997 22.07.1997 01.01.1998 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Турција 45/1995 28.11.1996 01.01.1997 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Украина 21/1998 23.11.1998 01.01.1999 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Унгарија 12/2002 14.03.2002 01.01.2003 најмалку 25% 5% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Финска 7/2002 22.03.2002 01.01.2003 до 10% 15% 10% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Франција 23/1999 01.05.2004 01.01.2005 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Холандија 13/1999 21.04.1999 01.01.2000 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Хрватска 17/1995 11.01.1996 01.01.1997 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Чешка 7/2002 17.06.2002 01.01.2003 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
останати случаи 15%
Швајцарија 55/2000 27.12.2000 01.01.2001 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Шведска 21/1998 15.05.1998 01.01.1999 до 25% 15% 10% 0% 0%
најмалку 25% 0%
Шпанија 96/2005 01.12.2005 01.01.2006 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија