Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
Спречување на корупција

Секој избран или именуван функционер, одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал, службено лице во државните органи, во општинската администрација и администрација на Град Скопје има обврска да пополни анкетен лист со детален опис на недвижен имот, подвижни предмети од поголема вредност, хартии од вредност и побарувања и долгови, како и друг имот што е во негова сопственост или сопственост на членовите на неговото семејство, со наведување на основот на пријавениот имот и да депонира заверена изјава од нотар за откажувње од заштита на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и странски банки најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот или именувањето, вработувањето, престанувањето на функцијата или вработувањето, односно да пријави промена во имотната состојба на неговиот имот и имотот на членовите на неговото семејство, како што е изградба на куќа или други објекти, купување на недвижности, хартии од вредност, автомобил или други подвижни предмети во вредност што надминува износ од 20 просечни нето-плати во претходниот тримесечен период.

Кон пријавата за промена на имотната состојба која што се доставува до Државната комисија за спречување на корупција и Управата за јавни приходи се приложува и договор или друг документ што е основа за располагање со имотот, како и документ за начинот на извршеното плаќање (согласно Закон за спречување на корупцијата).

Избраниот или именуван функционер, одговорното лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал анкетниот лист го поднесува до Државната комисија за спречување на корупција и до Управата за јавни приходи.

Службеното лице во државните органи, во општинската администрација и администрација на Град Скопје, анкетниот лист го доставува до органот во кој е вработено.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија