Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Капитални добивки

Дефиниција

Капитална добивка е доходот што обврзникот го остварува од продажба или размена на недвижен имот, хартии од вредност, учество во капиталот, друг подвижен и нематеријален имот.
Капиталната добивка претставува разлика помеѓу продажната цена и набавната цена при продажба или размена на недвижен имот, хартиите од вредност, учеството во капиталот, подвижен и нематеријален имот.
Под нематеријален имот се подразбира имотот без физичка содржина, кој може да се идентификува.

Капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност не се оданочуваат со данокот на доход до 31 декември 2019 година.

Даночен обврзник

Физичко лице кое остварува добивка од продажба или размена на недвижен имот, хартии од вредност, учество во капиталот, друг подвижен и нематеријален имот.

Даночна основа

Основа за пресметување на данокот на доход од капитални добивки претставува разликата помеѓу продажната цена на недвижен имот, хартиите од вредност, учеството во капиталот, подвижен и нематеријален имот и куповната (набавната) цена.
Kапитална добивка остварена со продажба на хартии од вредност,учество на капиталот, друг подвижен имот и недвижен имот во кој обврзникот живее најмалку една година пред продажбата се внесува во даночната основа во висина од 90% од разликата.
На обврзникот кој остварува капитална добивка од продажба на недвижен имот, на негово барање, наместо нормираните трошоци, му се признаваат стварните трошоци за инвестициски вложувања, доколку документирано ги докаже.

 

Даночна стапка

  • Од 01.01 2019 година, аконтацијата на данокот од доход од капитални добивки, се пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на стапка од 15%.

Електронска пресметка на аконтација на данокот на доход (е-ППД)

  1. Физичко лице (резидент на Република Македонија) врши пресметка на аконтација на данокот на доход за остварени капитални добивки во земјата и од странство, од продажба на:
  • хартии од вредност до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е извршена продажбата;
  • учество во капитал до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е извршена продажбата или е извршен упис на промената на сопственоста во трговскиот регистар;
  • недвижен имот до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е заверен договорот за купопродажба на нотар;
  • друг подвижен имот до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е остварен доходот, и
  • нематеријален имот до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е остварен доходот.

Примателот на доходот пресметката на аконтација на данокот на доход ја врши за секој остварен доход, со примена на стапките пропишани со Законот за данокот на личен доход или со примена на Договорите за одбегнување на двојно оданочување (доколку Република Македонија има склучено договор со државата од каде е остварен доходот).
Примателот на доходот за секој остварен доход изготвува Електронска пресметка (е-ППД) која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи, преку системот e-pdd.ujp.gov.mk
Пресметката на аконтацијата на данокот на доход ја одобрува Управата за јавни приходи.

Годишна обврска на физичкото лице  

Управата за јавни приходи изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани - физички лица кои оствариле доход од капитални добивки во текот на 2019 година.
Пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), Управата за јавни приходи ја доставува до граѓаните најдоцна до 30 април 2020 година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk

Секое физичко лице е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата Годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај 2020 година.
Доколку граѓанинот не ја потврди или коригира пополнетата Годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај 2020 година, пополнетата ПДД-ГДП издадена од УЈП ќе се смета за потврдена.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија