Memorandum_mk
Издавање уверенија и потврди

За издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци и придонеси и други факти за кои Управата за јавни приходи води службена евиденција, даночниот обврзник - граѓанин / физичко лице (домашно или странско), правно лице или вршител на дејност (домашно и странско), потребно е да поднесе соодветно барање, односно образец, лично или преку овластено лице или преку законски наследник.

Барање за издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци и придонеси согласно Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на РМ“, бр.79/13), можат да поднесат и министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон, други државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општината, на Град Скопје и на општините во градот Скопје.

Барањето за издавање на уверение, потврда или друг документ може да се достави преку пошта до надлежната даночна канцеларија на УЈП на која припаѓа даночниот обврзник според местото на своето седиште / живеалиште / престојувалиште или по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk

Во зависност од видот на поднесено барање, УЈП во однапред утврдените рокови го издава бараното уверение, потврда, односно документ.

За повеќе информации во врска со постапката за поднесување на барање, потребните документи и роковите за издавање на уверенија и потврди, изберете:

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија