Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.15/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 19.09.2012 е-Аукции
Оглас бр.14/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 05.09.2012 е-Аукции
Оглас бр.13/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.08.2012 е-Аукции
Оглас бр.12/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 06.08.2012 е-Аукции
Оглас бр.11/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 20.07.2012 е-Аукции
Оглас бр.10/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 04.07.2012 е-Аукции
Оглас бр.09/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.06.2012 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Управата за јавни приходи 15.06.2012 Волонтирање
Оглас бр.08/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 05.06.2012 е-Аукции
Оглас бр.07/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.05.2012 е-Аукции
Оглас бр.06/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 03.05.2012 е-Аукции
Оглас бр.05/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 18.04.2012 е-Аукции
Оглас бр.04/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 03.04.2012 е-Аукции
Оглас бр.03/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 14.03.2012 е-Аукции
Оглас бр.02/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 14.02.2012 е-Аукции
Оглас бр.01/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 13.01.2012 е-Аукции
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2011 година 22.12.2011 Јавна покана
Оглас бр.09/2011за продажба на движни и недвижни ствари 30.11.2011 е-Аукции
Оглас бр.08/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 14.11.2011 е-Аукции
Оглас бр.07/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 12.10.2011 е-Аукции
Оглас бр.06/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 14.09.2011 е-Аукции
Оглас бр.05/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 12.08.2011 е-Аукции
Оглас бр.04/2011 за продажба на движни ствари 04.08.2011 е-Аукции
Оглас бр.03/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 14.07.2011 е-Аукции
Оглас бр.02/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 14.06.2011 е-Аукции
Исправка на оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 16.05.2011 е-Аукции
Оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари 12.05.2011 е-Аукции
ДГДО - Исправка на оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција објавен на 15.04.2011 година 18.04.2011 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 14.04.2011 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 14.03.2011 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија