Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Листа на должници бр.05/2016 за долгови доспеани до 31.01.2016 и неплатени до 31.04.2016 година 10.05.2016 Листа на должници
Оглас бр.08/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 05.05.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2016 28.04.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.07/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 21.04.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2016 за долгови доспеани до 31.12.2015 и неплатени до 31.03.2016 година 08.04.2016 Листа на должници
Оглас бр.06/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 07.04.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2016 31.03.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава бр.01/2016-3 за трета продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 31.03.2016 Јавна објава
Оглас бр.05/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 21.03.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.03/2016 за долгови доспеани до 30.11.2015 и неплатени до 29.02.2016 година 10.03.2016 Листа на должници
Оглас бр.04/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.03.2016 е-Аукции
Јавна објава бр.01/2016-2 за втора продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 04.03.2016 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2016 26.02.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.03/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 19.02.2016 е-Аукции
Јавна објава бр.01/2016 за продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 12.02.2016 Јавна објава
Листа на должници бр.02/2016 за долгови доспеани до 31.10.2015 и неплатени до 31.01.2016 година 10.02.2016 Листа на должници
Оглас бр.02/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.02.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2016 28.01.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 11.01.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2016 за долгови доспеани до 30.09.2015 и неплатени до 31.12.2015 година 08.01.2016 Листа на должници
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2015 година 25.12.2015 Јавна покана
Јавна објава бр.03 и Листа за уредно доставени известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка 24.12.2015 Јавна објава
Јавен повик бр.03 и Листа за уредно доставени решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 17.12.2015 Јавна објава
Јавна објава бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка 17.12.2015 Јавна објава
Оглас бр.20/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 17.12.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2015 за долгови доспеани до 31.08.2015 и неплатени до 30.11.2015 година 10.12.2015 Листа на должници
Јавен повик бр.02 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 09.12.2015 Јавна објава
Јавен повик бр.01 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 07.12.2015 Јавна објава
Оглас бр.19/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 03.12.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2015 03.12.2015 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија