Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Обрасци

Во овој дел можете да ги добиете сите информации за даночните пријави, роковите за нивно поднесување до Управата за јавни приходи и истовремено да ги преземете обрасците за навремено исполнување на Вашите даночни обврски.

Преглед на обрасци
 
Преглед
Име Данок Образец Опис
ПДД-АДП/КД Персонален данок на доход Пријава  Аконтативна даночна пријава за остварени приходи од капитална добивка
ПДД-АДП/ПИ Персонален данок на доход Пријава  Аконтативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни права
ПДД-ГДП Персонален данок на доход Пријава  Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход
ПДД-ГИ Персонален данок на доход Извештај  Годишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи
ПДД/ГИ-ЗП Персонален данок на доход Извештај  Годишен извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари
ПДД-ГИ/ОЗП Персонален данок на доход Извештај  Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица
ПДД-ГИ/ОЦО Персонален данок на доход Извештај  Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад од физички лица
ПДД-ДБ Персонален данок на доход Биланс  Годишен даночен биланс за персоналeн данок на доход
ПДД-МИ/ИС Персонален данок на доход Извештај  Месечен извештај за исплатени приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка
ПДД-П Персонален данок на доход Барање  Барање за паушално плаќање на персонален данок од доход
ПДД-ПЗ Персонален данок на доход Барање  Барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност
БОК-ПЗСО/1 Придонеси Барање  Барање за отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014
МПИН Придонеси Пријава  Месечна пресметка за интегрирана наплата
УЈП-УД-3.2-20/1 Придонеси Барање  Барање за код за идентификација за интегрирана наплата
УЈП-УН-З.2-41/1 Придонеси Барање  Барање за враќање на повеќе / погрешно платени придонеси и персонален данок од плата
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија