Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на образец
Барање за паушално плаќање на персонален данок од доход
Кратко име: ПДД-П
Тип на данок: Персонален данок на доход

Oбврзникот кој поради определени околности не е во состојба да води деловни книги, или на кого нивното водење значително му го отежнува вршењето на дејноста, има право да поднесе барање данокот од доход за приходите од вршење на дејност да го плаќа според паушално утврден нето-приход (паушално оданочување).

Барањето за паушално плаќање на персоналниот данок од доход се поднесува најдоцна до крајот на годината која претходи на годината за која се врши утврдување на данокот, или во рок од 15 дена од денот на регистрација во надлежен регистар или пред отпочнување на вршење на дејноста, до даночната канцеларија на УЈП или преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk

Правото на паушалното оданочување не може да се признае на обврзникот кој врши трговска, угостителска и комисиона дејност (освен обврзникот кој врши трговска дејност исклучиво преку продажни места на организирани зелени пазари), кој вработува други лица, во чија дејност вложуваат други лица, чиј нето-приход во годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот е повисок од две годишни просечни плати.

Ако Управата за јавни приходи утврди дека престанале условите поради кои на обврзникот му е признаено правото данокот да го плаќа според паушално утврден нето-приход, во наредната година ќе го задолжи да води деловни книги.

Даночниот обврзник - физичко лице во случај кога врши дејност од времен карактер (продажба на крофни, честитки и сл.) поднесува Барање за паушално плаќање на персоналниот данок од доход најдоцна пред отпочнување на вршење на дејност.

 

Pdf_16   Барање за паушално плаќање на персонален данок од доход  (284 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија