Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност
Кратко име: ДДВ-01Б
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночните обврзници обврзани за регистрација за ДДВ и доброволно регистрираните за ДДВ остануваат регистрирани најмалку во рок од три односно две календарски години.
Доколку вкупниот промет во треттата календарска година не го надминува износот од 2.000.000 денари или вкупниот промет во двете календарски години не го надминува износот од 2.000.000 денари и во секоја од двете претходни календарски години во даночните пријави нема искажано претходен данок за одбивање даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе Пријава за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена до даночната канцеларија на УЈП или по електронси пат преку http://etax.ujp.gov.mk, за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност.
Пријавата “ДДВ-01Б“ се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во годината, од која даночниот обврзник бара да престане да биде регистриран за целите на данокот на додадена вредност.

Напомена: Согласно измените на ЗДДВ објавени во Сл.весник на Р.М бр.275/19 од 27.12.2019 година даночните обврзници чиј вкупен промет во календарската 2019 година не го надминал износот од 2.000.000 денари можат да поднесат пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност до надлежениот даночен орган најдоцна до 15 јануари 2020 година, Измените на ЗДДВ се во примена од 04.01.2020 година од тие причини изменетиот образец ДДВ-01Б може да се доставува до надлежниот даночен орган почнувајќи од датумот на важност на измените на ЗДДВ.

Pdf_16   Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност  (187 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија