Memorandum_mk
Односи со јавност

16.01.2017
99-процентната наплата на даноци се должи на довербата на граѓаните
ИНТЕРВЈУ СО АНАСТАСИЈА ИЛИЕСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП: Да се биде на чело на една од најкомплексните институции во државата како што е УЈП за мене лично е голем предизвик. Свесна сум што значи да се менаџира процесот на оданочување и истовремено да се води даночната управа. Не е во прашање само мојата одговорност, голема е одговорноста на сите вработени во УЈП. Функцијата и работата наложува да се биде крајно професионален, посветен и строго да се работи по пропишаната законската регулатива. Нема простор за импровизација, даночниот обврзник и услугите биле и остануваат наш приоритет. Вработените се во функција на државата, но истовремено и во служба на даночните обврзници. Тоа е начинот на кој Управата секојдневно пулсира. Се движиме и живееме низ призмата на остварување на нашите работни обврски, во интерес на државата, за доброто на граѓаните. Од друга страна, пак, ангажманот кој со себе го носам е токму во насока УЈП да се изгради, да се доизгради во висока, уште помодерна, професионална и ценета даночна институција, со кредибилитет кој го одржува даночниот систем на стабилно ниво. Се разбира, неминовен е процесот на модернизација, унапредување на услугите, имплементирање на позитивните практики од европските даночни институции...
 
16.01.2017
Се можеш да заборавиш, ама данок не! - Поднесување на Годишна даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП
Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП) најдоцна до 15-ти Март 2017 година, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, сте оствариле и дополнителни приходи од: кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); авторски права; индустриска сопственост; исплатена дивиденда; капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот; поединечна добивка од општи игри на среќа (лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа) во износ поголем од 5.000 денари; игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници; интернет (е-трговија; услуги извршени преку специјализирани страни пр. www.freelancer.com, www.upwork.com и др.; поставување на реклами на сопствени интернет страни; прогнози (дојави) на типови за спортски натпревари); лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија; работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација...; и други дополнителни приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија. Побарајте збирна пресметка од работодавачот кој ви исплаќал приходи во 2016 година! Како и каде да ја поднесете Годишната даночна пријава?...
 
12.01.2017
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ДАНОЧНИ ИЗВЕШТАИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЗБИРНИ ПРЕСМЕТКИ ЗА ИСПЛАТЕНИ ПРИХОДИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА
Фирмите и работодавците како исплатители на приходи имаат обврска најдоцна до 25 јануари 2017 година на сите физички лица (граѓани) на кои во текот на изминатата година вршеле исплати на приходи, да им издадат Збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2016 година. Податоците во Збирната пресметка треба да бидат искажани во согласност со бараните податоци во Годишната даночна пријава, односно Законот за персоналниот данок на доход (види пример на збирна пресметка). Фирмите-исплатувачи за изминатата 2016 година имаат обврска најдоцна до 31 јануари 2017 година, задолжително по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk да поднесат Годишен извештај, и тоа: ПДД-ГИ/ОЗП, ПДД-ГИ/ОЦО, ПДД/ГИ-ЗП, ПДД-ГИ. Насоки за искажување на примања на членови на органите за управување и надзор на трговските друштва во ПДД-ГИ, за пополнување на ПДД-ГИ за исплатувачи со голем број на исплати (над 500 исплати) и за исплатувачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години...
 
09.01.2017
Граѓани и вршители на дејност - Дали сте ги подмириле вашите обврски за персонален данок?
Ги информираме граѓаните доколку не извршиле плаќање на утврдените даночни обврски за персонален данок на доход за 2015 година и за претходни години (по основ на Годишна даночна пријава) и за 2016 година (по основ на Аконтативна даночна пријава), истото да го сторат во најкраток можен рок. Укажувањето се однесува и за самостојните вршители на дејност (занаетчии, земјоделци, трговци поединци, адвокати, нотари и др.) кои не извршиле плаќање на персоналниот данок на доход, без разлика дали станува збор за обврзник кој го плаќа данокот според реален или паушално утврден приход. Проверете преку интернет дали должите персонален данок...
 
05.01.2017
Правни и физички лица – поднесете Пријава за регистрација за ДДВ
Даночните обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година (заклучно со месец Декември 2016 година) од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-01“) најдоцна до 15 јануари 2017 година. Во истиот рок Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-01“) можат да достават и даночните обврзници кои сакаат доброволно да се регистрираат за целите на данокот на додадена вредност...
 
29.12.2016
Нов образец ДДВ-04 и дополнета Одлука за примена на повластена даночна стапка за пелети
Во „Службен весник на Р.М“ бр.222/16 од 28.12.2016 година, објавена е новата Даночна пријава на данокот на додадена вредност - образец ДДВ-04 (види http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/190) која ќе се применува за даночен период од 01.01.2017 година, што значи дека сите месечни и тримесечни ДДВ обврзници кои најдоцна до 25-ти јануари 2017 година треба да поднесат даночна пријава за даночните периоди 01.10.2016-31.12.2016 и за 01.12.2016-31.12.2016 истото треба да го направат на стариот обврзаец. Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена даночна стапка на ДДВ...
 
29.12.2016
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2017 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
За да можете да ја поднесете пресметката за плата за месец Јануари 2017 година, задолжително преземете ја најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од 29.12.2016 година), преку веб страницата на УЈП (преземи http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81). Почнувајќи со исплатата на платата за месец Јануари 2017 година, ќе се применува месечно лично даночно ослободување во износ од 7.456 денари, односно на годишно лично ослободување за 2017 година во износ од 89.472 денари. Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2017 година, не се променети во однос на 2016 година...
 
28.12.2016
Нов образец ДДВ-01
Од 1-ви Јануари 2017 година сите даночни обврзници кои имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) истото треба да го направат со поднесување на новиот образец ДДВ-01 објавен во „Службен весник на Р.М.“ бр.216/16 од 15.12.2016 година, кој е достапен на веб страницата на Управата за јавни приходи...
 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија