Memorandum_mk
Придонеси

За сите нејаснотии со кои се соочувате во праксата , а се во врска со интегрираната наплата на социјални придонеси и персонален данок на плата, можете да се обратите до одговорните лица (менаџери) за “бруто-плата“ во рамките на дирекција на УЈП на која припаѓате:

Дирекција за големи даночни обврзници
Контакт: Живко Мијовски
моб. 076/464 424
е-пошта: zhivko.mijovski@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Битола
Контакт: Пеце Стојановски
тел. 047/235 502 лок.115
моб. 076/464 093
е-пошта: pece.stojanovski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Тетово
Контакт: Ѓокица Шурдоски
тел. 044/335 515 лок.106
моб. 076/446 370
е-пошта: gjokica.shurdoski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Скопје
Контакт: Зоран Блажевски
тел. 02/3163 411 лок.206, моб. 076/464 888
е-пошта: zoran.blazevski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Штип
Контакт: Ванчо Мицевски
тел. 032/397 818, моб. 076/464 728
е-пошта: vanco.micevski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Прилеп
Контакт: Петре Котески
моб. 076/464 291
е-пошта: petre.koteski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Струмица
Контакт: Томе Далакчиев
моб. 076/446 719
е-пошта: tome.dalakchiev@ujp.gov.mk
   

За повеќе информации во врска со концептот бруто-плата, пресметка и уплата на плата, придонеси и персонален данок на доход изберете:

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија