Memorandum_mk
Стратешки приоритети и цели

Управата за јавни приходи ги постави следните стратешки приоритети и цели за периодот 2020-2022 година:

Програма 1:
Зајакнување на административните капацитети
Потпрограма 1 - Систем за управување со квалитет
Потпрограма 2 - Управување со човечки ресурси и зајакнување на капацитетот на вработените преку едукација

Програма 2:
Борба за превенција, заштита и спречување на даночни измами и формализирање на неформална економија
Потпрограма 1 - Унапредување на активностите насочени кон борба за превенција заштита и спречување на даночно затајување и формализирање на неформалната економија

Програма 3:
Управување со јавни финансии - мобилизација на приходите

Потпрограма 1 - Подобрена стабилност, ефикасност и квалитет на системот за наплата на приходи (даночен систем и политика)
Потпрограма 2 - Подобрено администрирање и управување со долгови
Потпрограма 3 - Управување со ризикот на усогласеноста
Потпрограма 4 - Воспоставување на Центар за обновa во случај на катастрофa
Трите основни развојни компоненти се во насока на постигнување на нашата мисија и визија, но и поддршка и обезбедување на реална имплементација на реформските процеси на даночниот систем, планирани во националните програми на Република Северна Македонија и програмите за модернизација на Управата за јавни приходи.

За да го преземете Стратешкиот план на УЈП, кликнете тука.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија