Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број ...
Име: Правилник за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број ...
Објава: Службен весник на Р.М., број 46/2006…161/2009
Важи од: 31.12.2009 

Со овој правилник се уредува постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број (ЕДБ), содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници, содржината и формата на пријавата за регистрација, како и постапката за бришење од регистрацијата.

Pdf_16   Превземи го документот  (149 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија