Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на обврзникот
Име: Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на обврзникот
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 101/2020
Важи од: 15.04.2020 

   

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување...  (143 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија