Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот “РДО-ВП“
Име: Правилник за формата и содржината на образецот “РДО-ВП“
Објава: Службен весник на Р.М., број 21/08...,24/09
Важи од: 21.02.2009 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот “РДО- ВП”-Пријава за регистрација на трговско друштво за годишен данок на вкупен приход.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија