Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка
Објава: Службен весник на РСМ, бр.216/19
Важи од: 19.10.2019 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија