Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи...
Име: Правилник за формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи...
Објава: Службен весник на Република Македонија бр.243/18
Важи од: 28.12.2018 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пополнетата годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход, начинот на доставување на пополнетата годишна даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на даночниот обврзник.

Pdf_16   Превземи го документот  (44 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија