Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок
Име: Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок
Објава: Службен весник на РМ, бр.197/17
Важи од: 01.01.2018 

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок на обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот за персоналниот данок на доход обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот.

Pdf_16   Превземи го документот  (62 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија