Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странскo дипломатскo или конзуларно претставништво ...
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странскo дипломатскo или конзуларно претставништво ...
Објава: Службен весник на РМ, бр.110/16
Важи од: 17.06.2016 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на странскo дипломатскo или конзуларно претставништво за набавки на добра или користење на услуги за службени потреби и за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на шефот, членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на странскoто дипломатскo или конзуларно претставништво како и на нивните брачни другари доколку овие лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства.

Pdf_16   Превземи го документот  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија