Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување
Име: Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување
Објава: Службен весник на Р.М, број 174/14...,31/17
Важи од: 14.03.2017 

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување.

Pdf_16   Превземи го документот  (100 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија