Memorandum_mk
Регистрација, пријавување и плаќање на данокот на додадена вредност (2020)
Данокот на додадена вредност е општ потрошувачки данок кој се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата и во целокупниот услужен сектор. Преку оваа брошура можете да се информирате за општите правила и информации кои се однесуваат на регистрацијата за цели на данокот на додадена вредност, пријавувањето, утврдувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност и специфичностите при пополнување на ДДВ-пријавата (образец “ДДВ-04“).
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија