Memorandum_mk
Оданочување на доход од закуп и подзакуп (2024)
Оваа брошура треба да ве упати во основните правила при пријавување на доходот кој како физичко лице - граѓанин гo остварувате од издавање во закуп или подзакуп на земјиште, станбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови имот.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија