Memorandum_mk
Оданочување со данок на додадена вредност (2020)
Даночен обврзник, задолжителна и доброволна регистрација за целите на ДДВ, предмет на оданочување, даночна стапка и основа за пресметување на данокот, даночни периоди за пријавување и плаќање на данокот, враќање на данокот на додадена вредност, даночни ослободувања и поттикнувања...
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија