Memorandum_mk
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство, трговија и угостителски услуги ТРИК ДОО експорт-импорт Скопје
Правна форма ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
Дејност Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна 
ЕДБ MK4057016535091
Матичен број 7166940
Жиро сметка 000300000004027379
Депонент банка КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Адреса ОРЦЕ НИКОЛОВ 147/-  
Место СКОПЈЕ-КАРПОШ
Телефон  
Факс  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија