Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Данок на добивка
1. Дали странските друштва кои што обавуваат дејност во Р. М, се сметаат за даночни обврзници според одредбите на Законот за данок на добивка? 
2. Кои одредби имаат предимство на примена при пресметувањето, задржувањето и уплатата на данок по задршка (задржан данок) при исплата на приходи на странски правни лица? 
3. На кои видови приходи се применува задржувањето на данок? 
4. Дали трошоците за репрезентација се оданочуваат? 
5. Дали трошоците за надоместоците на членовите на управниот одбор или за акционерите, кои се одобруваат преку обезбедување на користење на патнички возила, за храна и пијалаци, за подароци, за набавка на движен и недвижен имот, претставуваат даночно признат расход во ДБ? 
6. Во кој случај трајниот отпис на ненаплатените побарувања се смета за оданочив расход? 
7. Дали уплатените доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд претставуваат признат расход? 
8. Доколку даночниот обврзник оствари вкупен приход од 4.000.000 денари на годишно ниво, дали данокот на вкупен приход во висина од 1% треба да се пресмета и плати на разликата помеѓу 4.000.000-3.000.000 денари, односно дали основа за пресметување на данокот ќе биде разликата од 1.000.000 денари или основа за пресметување на данокот ќе биде остварениот вкупен приход од 4 000 000 денари? 
9. Доколку во текот на 2014 година правно лице има дадено позајмица на друго правно лице, дали дадениот заем подлежи на оданочување? 
10. Кога може да се користи правото за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка? 
11. Како се остварува правото за намалување на даночната основа за износот на пренесена загуба на товар на добивката во идните пресметковни периоди? 
12. Дали исплатата на дивиденда од акумулирани добивки од 2009 до 2013 година подлежи на оданочување? 
13. Доколку во текот на 2014 година друштвото исплати аванс на дивиденда од добивката утврдена за дел од 2014 година и плати данок од 10%, дали за платениот данок ќе има право на намалување на данокот за 2014 година утврден со Даночниот Биланс за оданочување на добивка? 
14. Дали поголемиот износ на нови инвестиции од издвоениот износ на реинвестираната добивка од претходната година, кој не е искористен за намалување на даночната основа за тековниот даночен период (тековните нови инвестиции се поголеми од реинвестираната добивка од претходната година) може да се пренесе за искористување во наредните даночни периоди и ако може до кога? 
15. Дали правото за намалување на даночната основа по основ на реинвестирана добивка може да се користи доколку се изврши вложување во удели или акции во друго правно лице? 
16. Дали треба Претставништвото да поднесува Даночни биланси, бидејќи тоа не врши комерцијална дејност, ниту остварува приходи? 
17. Друштво користи деловен простор под наем од физичко лице на кое согласно договор за наем се плаќа наемнина секој месец со истовремено плаќање на ПДД. Од ова физичко лице секој месец добиваме фактура за потрошена електрична енергија за деловниот простор кој го користиме под наем. Фактурата гласи на физичкото лице, а друштвото како корисник на деловниот простор ја плаќа на ЕВН и истата ја книжи во сметководство. Дали потрошената струја е признаен трошок (расход) за целите на оданочување со данокот на добивка? 
18. Фирма има искажано добивка за 2015 година и има и обврска за плаќање аконтации во оваа 2016 година. Бидејќи фирмата го намали обемот на работење, поради одредени потешкотии, односно во оваа година нема да работи па веројатно ќе биде во загуба не интересира постои ли некоја законска можност да не се плаќаат аконтациите? Треба ли да се доставува некоја документација на увид секој месец за да се види дека фирмата не остварува приход? 
19. Кога фирмата плаќа осигурување за вработени и членови од семејството кога се прикажува како непризнат трошок? 
20. Дали за реинвестирана добивка се смета во одделни случаи и набавката на: - патнички автомобили кои што се опремени со специјална додатна опрема потребна за нивна употреба како: такси возила, возила за обука на возачите, специјални медицински возила, погребни возила и слично, кои што се директно поврзани со вршењето на основната дејност на претпријатието. - мебел, теписи, аудиовизуелни средства и бела техника, само доколку истите се употребуваат за вршењето на основната дејност на субјектот, како на пример: опремување на хотели, мотели, ресторани - во угостителството и туризамот - кино сали, театри, спортски објекти и други објекти - во дејностите од културата и спортот - трговски дуќани и други продажни места - во трговијата - како и за уредување на шалтерските ентериери кај банките, осигурителните компании и други претпријатија кај кои основните услуги се даваат преку шалтери? 
21. На долгорочен кредит помеѓу две приватни правни лица предвидена е камата СКИБОР +1%. Дали за УЈП е битно кој СКИБОР (месечен, шест или годишен) се пресметува при пресметката на каматата, или е битно да каматата најмала биде СКИБОР +1% без разлика кој СКИБОР ке се пресметува (месечен, шест месечен или годишен)? 
22. Дали трошоците за сместување, превоз, дневници и котизација за учество на наши вработени на спортски игри, кои ги организира основачот на нашето Друштво се даночно признат расход од аспект на Законот за данок на добивка? 
23. Нашата фирма сака да организира наградна игра која ќе биде во согласност со Законот за игрите на среќа и забавните игри. Прашањето е дали направените трошоци за организирање на наградната игра како трошоците за доделените награди и трошокот направен за плаќањето за добивање на дозвола за приредување на наградна игра во износ од 18% од вкупниот награден фонд што се плаќа на Министерство за финансии преставуваат признат расход од аспект на Законот за данокот на добивка? 
24. Дали плаќањата за domain name кон странско правно лице (регистрација на domain за определен временски период) е предмет на Задржан данок? 
25. Определено друштво треба да организира работа на терен при вршење на оваа работа организира сместување во приватни капацитети. Од друга страна треба да организира и исхрана на вработените. Доколку организира сопствена кујна што треба да се направи за да овој трошок биде признаен расход во даночен биланс? 
26. Закупопримачот зема под закуп градежен објект за вршење на основната дејност, да мора да изврши инвестициски вложувања во истиот објект за да може да го користи. Вредноста на инвестиционото вложување може, но и не мора да се префактурира на закупопримателот. Станува збор за адаптација, проширување, реконструкција и друг вид вложување со кое се зголемува вредноста на објектот. Дали ќе може да се користи намалување на даночната основа според член 28 по основ на реинвестирана добивка за вредноста на овие инвестициони вложувања во туѓи средства кои се користат за вршење на сопствената дејност? 
27. Ако статусната промена или сопственичката трансформација настане, на пример во втората година откако е стекнато правото за користење на пренос на загубата на товар на добивката во идните три години, дали тоа право ќе се прекине за втората и третата година? 
28. Дали се задржува данок по основ на добиена фактура од странство конкретно од САД. Фактурата се однесува на услуги за одржување на веб страница (односно поставување корисничко место на интернет)? 
29. Доколку услугата фактурирана од странското правно лице не подлежи под задржан данок дали домашното правно лице кон кого е фактурирано има обврска да ја спроведе постапката (да извади ЕДБ за странското правно лице и потоа да поднесе барање за даночно ослободување)? 
30. Трговското друштво има поднесено тужба за ненаплатено побарување во 2011 година, со судска пресуда предметот е решен во наша полза и одлуката е правосилна, до денес не е ништо наплатено одговорот од извршителот е, сметката е блокирана нема основни средства, има недвижен имот, но е под хипотека. Дали да се отпише ова побарување, и каков третман да се даде, признат трошок или се враќа назад во даночен биланс? 
31. Едно трговско друштво користи деловен простор под закуп, кој простор е сопственост на физичко лице. Исто така, друштвото користи и станбен простор под закуп, кој простор е сопственост на физичко лице. Физичкото лице кое се јавува во улога на закуподавач на двата простора, воедно е и основач и управител на трговското друштво. Дали трошоците за закупнина на станбениот простор кои се евидентираат во трговското друштво се признати трошоци? 
32. Трошоците за исправка на вредност на ненаплатените побарувања се признаваат како расход доколку е донесена правосилна судска одлука, а за субјектите над кои е отворена постапка на стечај и на ликвидација доколку истите се пријавени и потврдени од страна на стечајниот управник. Дали доколку има извршно решение од извршител за побарување дали истото побарување има третман на признат расход и нема да се оданочува во ДБ? 
33. Што се подразбира под поимот сопственичка трансформација во смисла на член 19 став 4 од Законот за данок на добивка? 
34. Кој е крајниот рок за плаќање на данокот на добивка по даночен биланс од 2015 година за среден субјект кој што годишната сметка има обврска да ја поднесе во електронска форма најдоцна до 15.03.2016 година? 
35. Кој е рокот доставување образец "ДБ" до УЈП, доколку Годишната сметка во Централен регистар се доставува во електронска форма? 
36. На ангажирани лица преку Агенција за привремени вработувања, согласно барањата на работното место, им се овозможени професионални обуки, како и на останатите редовно вработени лица. Дали овие расходи за професионална обука, а кои ги плаќа компанијата, се даночно признати расходи од аспект на данокот на добивка? 
37. Дали трошоците за систематски преглед на вработените се сметаат за признати расходи? 
38. Дали трошоците по добиени фактури за болничко лекување на физичко лице-вработен, претставуваат признат расход? 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија