Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2016 01.12.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 18.11.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2016 за долгови доспеани до 31.07.2016 и неплатени до 31.10.2016 година 11.11.2016 Листа на должници
Оглас бр.18/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.11.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2016 31.10.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.17/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.10.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2016 за долгови доспеани до 30.06.2016 и неплатени до 30.09.2016 година 12.10.2016 Листа на должници
Оглас бр.16/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 06.10.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2016 29.09.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец 28.09.2016 Јавна објава
Оглас бр.15/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.09.2016 е-Аукции
Јавна објава за уредна достава на налози за надворешна контрола по Закон за финансиска дисциплина 15.09.2016 Јавна објава
Јавен повик бр.03 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 14.09.2016 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2016 за долгови доспеани до 31.05.2016 и неплатени до 31.08.2016 година 09.09.2016 Листа на должници
Јавен повик бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 02.09.2016 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2016 02.09.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.14/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 30.08.2016 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец 22.08.2016 Јавна објава
Оглас бр.13/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 10.08.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.08/2016 за долгови доспеани до 30.04.2016 и неплатени до 31.07.2016 година 09.08.2016 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2016 08.08.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 13.07.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2016 за долгови доспеани до 31.03.2016 и неплатени до 30.06.2016 година 08.07.2016 Листа на должници
Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот на Управата за јавни приходи – Контакт центар / Повикувачки центар 01.07.2016 Јавна набавка
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2016 30.06.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 23.06.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2016 за долгови доспеани до 29.02.2016 и неплатени до 31.05.2016 година 09.06.2016 Листа на должници
Оглас бр.10/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 06.06.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2016 31.05.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.09/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 19.05.2016 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија