Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2017 28.07.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 13.07.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.7/2017 за долгови доспеани до 30.03.2017 и неплатени до 30.06.2017 година 10.07.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2017 30.06.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.06.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.6/2017 за долгови доспеани до 28.02.2017 и неплатени до 31.05.2017 година 12.06.2017 Листа на должници
Оглас бр.10/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 05.06.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2017 26.05.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.9/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 18.05.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.5/2017 за долгови доспеани до 31.01.2017 и неплатени до 30.04.2017 година 10.05.2017 Листа на должници
Оглас бр.8/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 05.05.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2017 24.04.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.7/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.04.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.4/2017 за долгови доспеани до 31.12.2016 и неплатени до 31.03.2017 година 10.04.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2017 05.04.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.6/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 04.04.2017 е-Аукции
Оглас бр.5/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.03.2017 е-Аукции
Јавна објава за достава на даночно управни акти 16.03.2017 Јавна објава
Листа на должници бр.3/2017 за долгови доспеани до 30.11.2016 и неплатени до 28.02.2017 година 10.03.2017 Листа на должници
Оглас бр.4/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 06.03.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2017 27.02.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.3/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.02.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.2/2017 за долгови доспеани до 31.10.2016 и неплатени до 31.01.2017 година 16.02.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2017 03.02.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.2/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 01.02.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.1/2017 за долгови доспеани до 30.09.2016 и неплатени до 31.12.2016 година 12.01.2017 Листа на должници
Оглас бр.1/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 12.01.2017 е-Аукции
Исправка на Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2017 29.12.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поеднинец 26.12.2016 Јавна објава
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2016 година 23.12.2016 Јавна покана
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија