Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.10/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2018 28.09.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.09/2018 за долгови доспеани до 31.05.2018 и неплатени до 31.08.2018 година 10.09.2018 Листа на должници
Оглас бр.09/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 10.09.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2018 31.08.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2018 за долгови доспеани до 30.04.2018 и неплатени до 31.07.2018 година 10.08.2018 Листа на должници
Оглас бр.08/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.08.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2018 30.07.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.07/2018 за долгови доспеани до 31.03.2018 и неплатени до 30.06.2018 година 10.07.2018 Листа на должници
Оглас бр.07/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.07.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2018 02.07.2018 Мобилен даночен шалтер
Исправка на Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 20.06.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2018 за долгови доспеани до 28.02.2018 и неплатени до 31.05.2018 година 08.06.2018 Листа на должници
Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 07.06.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2018 04.06.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.05/2018 за долгови доспеани до 31.01.2018 и неплатени до 30.04.2018 година 10.05.2018 Листа на должници
Оглас бр.05/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 09.05.2018 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правно лице 08.05.2018 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец 08.05.2018 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2018 30.04.2018 Мобилен даночен шалтер
Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас.бр.1/2018 16.04.2018 Интерен оглас
Оглас бр.04/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 12.04.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2018 за долгови доспеани до 30.12.2017 и неплатени до 31.03.2018 година 10.04.2018 Листа на должници
Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на административни службеници во Управа за јавни приходи 05.04.2018 Интерен оглас
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2018 02.04.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.03/2018 за долгови доспеани до 30.11.2017 и неплатени до 28.02.2018 година 09.03.2018 Листа на должници
Оглас бр.03/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 08.03.2018 е-Аукции
Јавна објава за уредна достава на налог за контрола на Данок на добивка бр. 2618/01170-1017 од 24.04.2017 година, период на контрола од 01.01.2014 година до 31.12.2015 година 05.03.2018 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018 27.02.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.02/2018 за долгови доспеани до 31.10.2017 и неплатени до 31.01.2018 година 10.02.2018 Листа на должници
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија