Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 08.05.2018 

Година: 2018
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања
за произнесувања по барања за поведување на прекршочна
постапка за правните лица/трговец поединец
Датум на издавање: 08.05.2018 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-8369/1 од 02.05.2018 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец

Се повикуваат правните лица/трговец поединец во рок од осум дена да ги подигнат Известувањата за произнесување по електронски пат со испраќање на е-пошта: Ljubica.Atovska-Trgachevska@ujp.gov.mk

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка“ за правните лица/трговец поединец:  

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на
известување
Датум на
известување
Адреса Град
 1 КЕ КРИС МАРКЕТИНГ ДООЕЛ ул. Аминта Трети бр.29 Скопје 26-115/02-1/17-8 22.11.2017
 2 ЛЕ КЛУБ 43 ДООЕЛ ул. Андон Дуков бр.43 Скопје 26-115/02-1/17-9 26.10.2017
 3 КОФИ ФАКТОРИ ДОО ул. Аминта Трети бр.33 Скопје 26-115/02-1/17-10 09.02.2018
4 Ајдин Насер ул. Прохор Пчињски бр.35 Скопје 26-115/02-1/17-6 26.10.2017
5 Ненад Бошков ул. Козле бр.30а Скопје 26-115/02-1/17-2 24.10.2017
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија