Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредна достава на налог за контрола на Данок на добивка бр. 2618/01170-1017 од 24.04.2017 година, период на контрола од 01.01.2014 година до 31.12.2015 година
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 05.03.2018 

Година: 2018
Број: 01 и 02
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредна достава на налог за контрола на
Данок на добивка бр.2618/01170-1017 од 24.04.2017 година, период
на контрола од 01.01.2014 година до 31.12.2015 година
Датум на издавање: 05 и 06 март 2018 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.26-563/3 од 07.07.2017 година

 

Врз основа на член 44 став 8 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/2006...35/2018) и член 84 и 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ”, бр.124/2015), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, Даночен инспекторат врши:

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредна достава на Налог за контрола на Данок на добивка бр.2618/01170-1017 од 24.04.2017 година, издаден од УЈП Регионална дирекција Скопје, контролиран период од 01.01.2014 година до 31.12.2015 година

Управата за јавни приходи-Регионална дирекција во Скопје му соопштува на наведеното лице, дека има издадено Налог за контрола на Данок на добивка, но истиот неможе да се достави на адреса на правното лице и на адреса на одговорното лице во правното лице и тоа:

  • Налог за контрола на Данок на добивка бр.2618/01170-1017 од 24.04.2017 година за правното лице ЗД ПЕТРОЛ ЛТД ДООЕЛ Скопје со седиште на бул.Партизански одреди бр.13 Скопје-Карпош со ЕДБ 4057010506480.

Се повикува наведеното правно лице во рок од 3 (три) дена да гo подигне Налогот за контрола во просториите на УЈП – Даночно одделение Неготино, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

Согласно член 84 став 6 од Законот за општа управна постапка овој начин на доставување се смета за уредна достава и доколку повиканото лице не го стори тоа негативните последици кои можат да настанат ќе ги сноси самата странка.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија