Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на образец
Аконтативна даночна пријава за остварени други приходи
Кратко име: ПДД-АДП/ДП
Тип на данок: Персонален данок на доход

Аконтативната даночна пријава за остварени други приходи ја поднесува физичко лице кое во текот на годината ќе оствари други приходи кои согласно членот 55-а не се сметаат за приходи на физичките лица од член 3 точки 1 до 8 на Законот за персоналниот данок на доход, не се изземени од оданочување со одредбите од член 6 и не се оданочени под друг основ, како и за приходите остварени со стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок.

Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварување на другите приходи, до Управата за јавни приходи на чија територија обврзникот ги остварува приходите или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

На обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противредност ако не поднесе Аконтативна даночна пријава во пропишаниот рок.

Пред да ја пополните Аконтативната даночна пријава, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Pdf_16   Аконтативна даночна пријава за остварени други приходи_15_2011_od 10.02.2011  (430 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија