Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант
Кратко име: Б-ПФПГ
Тип на данок: Придонеси

Врз основа на член 12 од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID -19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.267/20), работодавачот - корисник на финансиска поддршка кој ги исполнил условите дефинирани во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здраствено-економската криза предизвикана од корновирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.111/20, 113/20 и 154/20), до Управата за јавни приходи доставува Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант најдоцна до рокот за поднесување на Даночниот биланс за 2020 година.
Поднесувањето на барањето за физичките лица кои вршат самостојна дејност се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk, а за правните лица преку системот е-Даноци hip://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант  (91 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија