Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање согласност за признавање на расход во даночен биланс
Кратко име: ДД-БС
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс образец ДД-БС се поднесува согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, врз основа на Одлука од органот на управување. Образецот ДД-БС се поднесува најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

Pdf_16   Барање согласност за признавање на расход во даночен биланс   (81 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија