Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно / странско физичко лице (СЛУЖБЕНО)
Кратко име: УЈП-УН-З.2-20/2
Тип на данок: Сите јавни давачки

Во постапка за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, по поднесено службено Барање (образец УЈП-УН-3.2-20) од министерство, друг орган на државната управа, организација утврдена со закон, друг државен орган или правно и друго лице на кое со закон му е доверено да врши јавни овластувања, орган на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, Управата за јавни приходи издава Уверение за платени даноци и придонеси.

Пополнетото службено барање се поднесува во писмена форма до надлежната организациона единица на УЈП кон која припаѓа даночниот обврзник, според местото на неговото живеалиште или по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk
Доколку сакате барањето да го поднесете по електронски пат, потребно е да бидете регистрирани во системот за е-даноци.

По извршениот увид и исполнување на условите (граѓанинот да нема неподмирени даночни обврски, придонеси и други давачки по сите основи), УЈП го издава Уверението за платени даноци и придонеси, на подносителот на барањето.

Рокот за издавање на Уверението е 7 дена од денот на приемот на барањето, доколку барањето е поднесено во писмена форма или во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето, доколку е поднесено во електронска форма.

За повеќе информации во врска со постапката за издавање на уверенија за физички лица/граѓани, по поднесено барање по службена должност кликни тука.

Pdf_16   Превземи го документот  (222 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија