Memorandum_mk
Даночни приходи во 2012 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.- 31.12.2012
НАПЛАТA
01.01.- 31.12.2012
ИНДЕКС:
2012/2011
Данок на добивка 3,655 3,888 94.00
Персонален данок на доход 9,553 9,513 100.43
Данок на додадена вредност 38,468 42,223 91.11
ВКУПНО 51,676 55,624 92.90

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија