Memorandum_mk
Даночни приходи во 2010 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01. - 31.12.2010
НАПЛАТA
01.01. - 31.12.2009
ИНДЕКС:
Данок на добивка 3,691 4,435 83.23
Персонален данок на доход 8,872 8,707 101.89
Данок на додадена вредност 37,694 35,178 107.15
ВКУПНО 50,257 48,320 104.01

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија