Memorandum_mk
Даночни приходи во 2007 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ РЕБАЛАНС БУЏЕТ
ПЛАН ЗА 2007
НАПЛАТА
01.01.2007-31.12.2007
НАПЛАТА
01.01.2006-31.12.2006
ИНДЕКС:
3 / 2
ИНДЕКС:
3 / 4
 1 4 5 6
 ДД  5,721  5,896.45  4,709.83  103.07  125.19
 ПДД  8,320  8,890.91  8,413.82  106.86  105.67
ДДВ  31,841  32,962.05  27,240.30  103.52  121.00
АКЦИЗИ  12,526  12,583.80  11,511.41  100.46  109.32
ВКУПНО  58,408  60,333.23  51,875.62  103.30  116.30

 


 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија