Memorandum_mk
Даночни приходи во 2005 година

- износи во милиони денари
 - релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ РЕБАЛАНС БУЏЕТ
ПЛАН ЗА 2005
НАПЛАТА
01.01.2005-31.12.2005
НАПЛАТА
01.01.2004-31.12.2004

ИНДЕКС:
3 / 2

ИНДЕКС:
3 / 4
 1 4 5 6
 ДД  2,571  2,835.79  2,362.16  110.3  120.0
 ПДД  8,231  8,098.70  7,706.71  98.4  105.1
ДДВ  26,325  27,081.13  25,756.85  102.9  105.1
АКЦИЗИ  10,757  11,090.92  10,336.36  103.1  107.3
ВКУПНО  47,884  49,107.27  46,161.85  102.6  106.4

 

 

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија