Memorandum_mk
Даночни приходи II квартал 2020

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2020
НАПЛАТA
01.01.-30.06.2019

ИНДЕКС:
2020/2019

Данок на добивка 5,743 6,535 87,88%
Персонален данок на доход / Данок на личен доход 8,456 8,702 97,18%
Данок на додадена вредност 20,099 24,068 83,51%
ВКУПНО 34,298 39,304 87,26%

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија