Memorandum_mk
Даночни приходи I квартал 2020

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2020
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2019

ИНДЕКС:
2020/2019

Данок на добивка 2,946 3,431 85,86%
Данок на личен доход 4,394 4,053 108,43%
Данок на додадена вредност 11,751 12,123 96,93%
ВКУПНО 19,091 19,607 97,37%
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија